LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 3

Choose the correct word to fill in the blank

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

Question 1

KeyTranslation & Explanation
DJane đã cố gắng đạt được rất nhiều điều trong bốn năm qua. Bây giờ cô ấy kiếm được gần gấp đôi số tiền khi mới bắt đầu.
Đáp án đúng nhất là D vì sau “to” phải là động từ nguyên thể.
Đáp án A không chính xác vì một phân từ hiện tại hầu như không bao giờ theo sau “to”.
Đáp án B không chính xác vì dạng quá khứ đơn/ quá khứ phân từ không thể theo sau “to”.
Đáp án C không chính xác vì cụm động từ “manage to…” chỉ có thể đi với một động từ chứ không phải danh từ.

Question 2

KeyTranslation & Explanation
CNgười quản lý đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
Đáp án đúng nhất là C vì câu không có chủ ngữ, do đó cái còn thiếu là một danh từ.
Đáp án A, B và D là không chính xác vì sau “the” không thể là động từ.

Question 3

KeyTranslation & Explanation
BBạn đang do dự chưa nói điều gì với đồng nghiệp của mình?
Đáp án đúng nhất là B vì “hesitant” (do dự) được sử dụng để mô tả về nhân vật “you” (bạn).
Đáp án A (hesitation – sự chần chừ) không chính xác vì nó là một danh từ trừu tượng và không dùng để chỉ người.
Đáp án C không chính xác vì động từ nguyên thể có “to” hầu như không bao giờ đứng sau động từ “to be”.
Đáp án D không chính xác vì trong câu đã có động từ “are” nên không cần “be” nữa.

Question 4

KeyTranslation & Explanation
AHộ chiếu của tôi có giá trị trong ba năm tới.
Đáp án đúng nhất là A vì “valid” (hợp lệ/ có giá trị) là một tính từ dùng để mô tả “passport” (hộ chiếu).
Đáp án B và đáp án D không chính xác vì động từ không thể dùng để mô tả “passport” (hộ chiếu) được.
Đáp án C không chính xác vì nó là danh từ có hậu tố -ion.

Question 5

KeyTranslation & Explanation
CCó một quang cảnh rất đẹp từ nhà hàng Star Ocean nhìn ra.
Đáp án đúng nhất là C vì tính từ luôn nằm giữa “a” và một danh từ. Hậu tố – ful được sử dụng trong tính từ. Đáp án A không chính xác vì từ này là danh từ kết thúc bằng -y.
Đáp án B không chính xác bởi vì trạng từ “beautifully” (một cách đẹp mắt) đi kèm với động từ chứ không phải danh từ.
Đáp án D không chính xác vì động từ không được sử dụng để mô tả danh từ.

Question 6

KeyTranslation & Explanation
BChúng tôi đã đặt chỗ dưới tên Sebastian.
Đáp án đúng nhất là B vì sau “a” là một danh từ kết thúc bằng -ion.
Đáp án A không chính xác vì dạng quá khứ đơn/ quá khứ phân từ không thể làm tân ngữ trong câu.
Đáp án C và đáp án D không chính xác vì động từ không thể làm tân ngữ trong câu.

Question 7

KeyTranslation & Explanation
CNgười giám sát đã lên lịch gặp mặt khách hàng đáng kính nhất từ bốn ngày trước.
Đáp án đúng nhất là C vì dạng so sánh nhất được sử dụng với tính từ.
Đáp án A không chính xác vì -ly được sử dụng trong trạng từ.
Đáp án B và D không chính xác vì so sánh hơn nhất không được sử dụng với danh từ.

Question 8

KeyTranslation & Explanation
AAllTex là một công ty vận hành chuyên nghiệp và có lợi nhuận cao.
Đáp án đúng nhất là A vì chỗ trống cần tính từ đứng giữa trạng từ chỉ mức độ và danh từ.
Đáp án B không chính xác vì trạng từ chỉ mức độ không được sử dụng với danh từ.
Đáp án C và D không chính xác vì động từ không thể đứng giữa trạng từ chỉ mức độ và danh từ.

Question 9

KeyTranslation & Explanation
ACác điều khoản của hợp đồng đã không được thực hiện.
Đáp án đúng nhất là A vì cấu trúc bị động cần động từ chính ở dạng quá khứ phân từ.
Đáp án B và D không chính xác vì động từ phải ở dạng quá khứ phân từ.
Đáp án C không chính xác vì danh từ không được sử dụng trong câu bị động.

Question 10

KeyTranslation & Explanation
CTài liệu ấy cần sửa đổi nhiều lần.
Đáp án đúng nhất là C bởi vì tính từ “numerous” (nhiều) cần đi với một danh từ số nhiều.
Đáp án A không chính xác vì tính từ phải mô tả một danh từ đứng sau.
Đáp án B không chính xác vì danh từ đó ở dạng số ít.
Đáp án D không chính xác vì danh từ phải ở dạng số nhiều.

Question 11

KeyTranslation & Explanation
AMột trong những chủ khách sạn đã cố gắng thuyết phục những người chủ khác bán cổ phần khách sạn cho mình.
Đáp án đúng nhất là A bởi vì theo sau “to” là động từ nguyên thể.
Đáp án B không chính xác vì nó là một phân từ -ing, nên không phải dạng nguyên thể.
Đáp án C không chính xác vì dạng quá khứ đơn/ quá khứ phân từ không phải là dạng nguyên thể.
Đáp án D không chính xác vì không đúng ngữ pháp.

Question 12

KeyTranslation & Explanation
DNghề nghiệp là một thiên hướng, hoặc một việc làm.
Đáp án đúng nhất là D vì câu cần một danh từ làm chủ ngữ trong câu.
Đáp án A không chính xác vì chủ ngữ không thể là một phần của động từ.
Đáp án B không chính xác vì động từ ở thì quá khứ đơn không thể là chủ ngữ trong câu.
Đáp án C không chính xác vì động từ ở thì hiện tại đơn không thể làm chủ ngữ.