LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 1

Choose the word that best completes the sentence

Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu

Question 1

KeyTranslation & Explanation
BAnh ta bày tỏ sự lo ngại về năng suất làm việc thấp của cấp dưới trong cuộc họp gần đây nhất với hội đồng quản trị vào thứ Năm tuần trước.
Đáp án đúng nhất là B – expressed vì câu thiếu động từ để tạo thành sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ. Vì hành động này đã xảy ra trong quá khứ – “thứ Năm tuần trước” – nên động từ phải ở thì quá khứ đơn, với hậu tố -ed.
Đáp án A không chính xác vì “expressive” (diễn cảm, truyền cảm) với hậu tố -ive là một tính từ.
Đáp án C không chính xác vì thiếu động từ “to be” ở thì quá khứ đơn.
Đáp án D không chính xác vì hậu tố -ly thường được sử dụng trong trạng từ.

Question 2

KeyTranslation & Explanation
ADịch vụ ở đây thật kinh khủng. Chúng tôi đã gọi người phục vụ từ 20 phút trước.
Đáp án đúng nhất là A vì câu thiếu một danh từ và hậu tố -er được sử dụng để tạo thành các danh từ chỉ nghề nghiệp. “Waiter” là người phục vụ bàn.
Đáp án B không chính xác vì giới từ xác định “the” được đặt trước danh từ, không phải động từ.
Đáp án C không chính xác vì mặc dù dạng phân từ -ing có thể là danh động từ nhưng vị trí này cần danh từ chỉ người.
Đáp án D không chính xác vì hậu tố -ed được sử dụng cho động từ, không phải danh từ.

Question 3

KeyTranslation & Explanation
CTôi rất thất vọng với những người lao động không nghiêm túc.
Đáp án đúng nhất là C vì tiền tố un- thể hiện nghĩa trái ngược với “serious” (nghiêm túc) và hậu tố -ous được dùng trong tính từ.
Đáp án A không chính xác vì tiền tố over- có nghĩa là “quá”.
Đáp án B không chính xác vì hậu tố -ness được sử dụng trong danh từ.
Đáp án D không chính xác vì hậu tố -ly được sử dụng trong trạng từ.

Question 4

KeyTranslation & Explanation
DThời điểm thích hợp nhất để tiến hành đánh giá là tại giai đoạn thử nghiệm của dự án. 
Đáp án đúng nhất là D vì câu cần một danh từ số ít và hậu tố -tion được sử dụng trong danh từ.
Đáp án A không chính xác vì hậu tố -ate được sử dụng trong động từ.
Đáp án B không chính xác vì hậu tố -ed được sử dụng trong các động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ phân từ.
Đáp án C không chính xác vì hậu tố -ing chỉ động từ ở dạng hiện tại phân từ. Đây cũng có thể là một danh động từ, tuy nhiên trong trường hợp có danh từ chính thức của động từ này (ở đây là “evaluation”) thì sẽ được ưu tiên dùng hơn.

Question 5

KeyTranslation & Explanation
BNhững tin đồn về việc đóng cửa văn phòng đều là giả.
Đáp án đúng nhất là B vì “false” (sai, giả) là tính từ – phần còn thiếu trong câu.
Đáp án A không chính xác vì hậu tố -hood được sử dụng trong danh từ.
Đáp án C không chính xác vì hậu tố -ly được sử dụng trong trạng từ.
Đáp án D không chính xác vì mặc dù -er được sử dụng ở dạng so sánh hơn của tính từ, nhưng trong trường hợp này thì không có sự so sánh nào cả.

Question 6

KeyTranslation & Explanation
DTôi đã nhập mật khẩu của mình, nhưng hóa ra nó lại không đúng.
Đáp án đúng nhất là D vì câu thiếu tính từ. Tiền tố in- mang nghĩa trái ngược với “valid” – đúng/hợp lệ.
Đáp án A không chính xác vì nó là dạng phân từ -ing của động từ.
Đáp án B không chính xác vì hậu tố -ion được sử dụng trong danh từ.
Đáp án C không chính xác vì hậu tố -ate được sử dụng trong động từ.

Question 7

KeyTranslation & Explanation
DMột đồng nghiệp nói với tôi rằng cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ, nhưng trên thực tế, cuộc họp bắt đầu lúc 6 giờ, vì vậy tôi đã không tham dự cuộc họp đó vì tôi đã nhận được thông tin sai.
Đáp án đúng nhất là A vì tiền tố mis- có nghĩa là “sai”. Người nói đã bị cung cấp thông tin sai lệch.
Đáp án B không chính xác vì tiền tố -un mang nghĩa trái ngược (nghĩa là không được thông báo) chứ không phải là “sai”. Trong trường hợp này, anh ta có nhận được thông báo, nhưng thông tin bị sai.
Đáp án C không chính xác vì hậu tố -ion được sử dụng trong danh từ.
Đáp án D không chính xác vì hậu tố -ive được sử dụng trong tính từ.

Question 8

KeyTranslation & Explanation
BNgay lúc này người trưởng phòng đang phỏng vấn các ứng viên tiềm năng cho vị trí còn trống.
Đáp án đúng nhất là B vì câu thiếu phân từ hiện tại -ing. Hành động đang diễn ra ngay bây giờ, “ngay lúc này” nên cần dùng thì hiện tại tiếp diễn.
Đáp án A không chính xác vì “interview” có thể là một danh từ (buổi phỏng vấn) và cũng có thể là một động từ nguyên thể (phỏng vấn).
Đáp án C không chính xác vì hậu tố -er được sử dụng với các nghề nghiệp (danh từ).
Đáp án D không chính xác vì -ed được sử dụng trong thì quá khứ đơn, nhưng hành động trong câu thì lại ở “ngay lúc này”.

Question 9

KeyTranslation & Explanation
CHãy cẩn thận với chiếc bình ấy. Nó cực kỳ dễ vỡ đấy.
Đáp án đúng nhất là C vì câu cần một tính từ và hậu tố -ate được sử dụng trong tính từ ở trường hợp này.
Đáp án A không chính xác vì điều ngược lại mới là đúng. Tiền tố in- thì mang nghĩa trái ngược (indelicate – không dễ vỡ).
Đáp án B không chính xác vì hậu tố -ly được sử dụng trong trạng từ.
Đáp án D không chính xác vì hậu tố -acy được sử dụng trong danh từ.

Question 10

KeyTranslation & Explanation
ATrước khi bạn mua một sản phẩm, hãy luôn kiểm tra hạn sử dụng.
Đáp án đúng nhất là A vì hậu tố -ion được sử dụng trong danh từ.
Đáp án B không chính xác bởi vì “expire” (hết hạn) là một động từ.
Đáp án C không chính xác vì hậu tố -ed được sử dụng trong động từ ở dạng quá khứ đơn/ quá khứ phân từ.
Đáp án D không chính xác vì là động từ ở thì hiện tại đơn kết thúc bằng hậu tố -s.