Lesson 4 – Drilling exercise 5

Listen to the talk and answer the questions that follow

Question 1 – 3

KeyQuestionsTranslation
1. DWhat did the manager and the Head of HR learn about the candidate?

A. She liked eating cereal.
B. She didn’t have a CV at all.
C. She was hungry.
D. She knew of the company’s campaigns. 
Quản lý và Trưởng phòng Nhân sự biết gì về ứng viên?

A. Cô ấy thích ăn ngũ cốc.
B. Cô ấy không có CV.
C. Cô ấy rất đói.
D. Cô ấy biết về các chiến dịch của công ty.
2. CIt can reasonably be inferred that the candidate was hired due to her?

A. Connections
B. Competition
C. Creativity
D. Campaigns 
Có thể suy ra rằng ứng viên được thuê bởi?

A. Các mối quan hệ của cô ta
B. Sự cạnh tranh
C. Sự sáng tạo
D. Các chiến dịch
3. AWhat is the point of the talk?

A. Being authentic pays off.
B. It’s good to have friends in high places.
C. Playing it safe is the best way to go.
D. Standard CVs are necessary to get a job.
Trọng tâm của cuộc nói chuyện là gì?

A. Hành xử chân thực sẽ được đền đáp.
B. Nên có những người bạn ở các vị trí cao.
C. An toàn là cách tốt nhất.
D. Những chiếc CV đúng tiêu chuẩn là cần thiết để có được công việc.
ScriptsTranslation
Last year I went for a job interview at an advertising agency. There were two people asking questions: the supervisor and the Head of Human Resources. The Head of HR asked for my CV. I handed over a box of cereal with my CV printed on the box. Since the agency’s major campaign was about cereal, they thought that that was very creative and clever. The HR said that she liked when people thought outside the box. I said that this time I thought inside the box. They really liked my CV and my comment, so they hired me instantly!Năm ngoái tôi đã tới một buổi phỏng vấn tại một công ty quảng cáo. Có hai người đặt câu hỏi: người quản lý và Trưởng phòng Nhân sự. Trưởng phòng Nhân sự đã hỏi về CV của tôi. Tôi đã nộp một hộp ngũ cốc kèm với bản in CV in trên hộp. Do chiến dịch lớn của công ty là về ngũ cốc, họ nghĩ rằng cách đó rất sáng tạo và thông minh. Trưởng phòng nhân sự nói rằng cô ấy rất thích những người dám tư duy khác biệt. Tôi nói là lần này tôi chỉ nghĩ đúng bản chất*. Họ thực sự thích CV và lời bình luận của tôi, nên đã thuê tôi ngay lập tức!

*Ghi chú: Ở đây người nói đang chơi chữ. Cụm từ “think outside the box” nghĩa là tư duy khác biệt, nên người nói đổi lại “think inside the box” vừa chỉ tư duy truyền thống, vừa ám chỉ hộp ngũ cốc mà cô ấy đã in CV của mình.

Question 4 – 6

KeyQuestionsTranslation
4. DWhat is the purpose of the talk?
 
A. To focus on spending more supplies.
B. To condemn the materialistic society.
C. To suggest renting larger offices.
D. To elaborate on a tech development.
Mục đích của cuộc nói chuyện là gì?

A. Tập trung vào tiêu xài nhiều hàng lưu kho hơn.
B. Lên án xã hội vật chất.
C. Gợi ý thuê các văn phòng rộng hơn.
D. Giải thích về một sự phát triển công nghệ.
5. AWhat will the speaker probably talk about next?

A. How to go paperless in more detail. 
B. About the environment and its protection.
C. The importance of large office spaces.
D. Why going paperless is risky.  
Người nói có thể sẽ nói gì tiếp theo?

A. Chi tiết hơn về cách cắt bỏ giấy.
B. Về môi trường và bảo vệ môi trường.
C. Tầm quan trọng của những không gian văn phòng rộng.
D. Tại sao việc bở giấy tờ lại là liều lĩnh.
6. BWho is this talk intended for? 

A. Homeowners
B. Directors
C. Chefs
D. Couriers 
Cuộc nói chuyện này nhắm vào ai?

A. Chủ nhà
B. Giám đốc
C. Đầu bếp
D. Người vận chuyển hàng
ScriptsTranslation
There are numerous benefits to changing companies’ practices and going paperless. Thousands of companies have decided to go paperless in order to save money. Modern technology makes companies’ business operations much smoother, more practical, and more profitable. One way to make money by saving money is to go digital. This way, companies can save money on office space, distribution and mailing costs, photocopying and printing. Going paperless is also good for the environment. 
Although going paperless might require a small initial investment, it will soon pay off.
Việc thay đổi các thông lệ của công ty và dần dần bỏ giấy có rất nhiều lợi ích. Hàng ngàn công ty đã quyết định không dùng giấy để tiết kiệm tiền. Công nghệ hiện đại khiến cho việc điều hành kinh doanh của các công ty diễn ra suôn sẻ, thiết thực hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Một cách để kiếm tiền bằng cách tiết kiệm chính là số hóa. Bằng cách này, các công ty có thể tiết kiệm không gian văn phòng, chi phí phân phối và thư từ, photo và in ấn. Bỏ giấy tờ cũng tốt cho môi trường. Mặc dù việc bỏ giấy tờ có thể cần đến những khoản đầu tư nhỏ ban đầu, nhưng chúng sẽ sớm đem lại giá trị.

Question 7 – 9

KeyQuestionsTranslation
7. AIt can reasonably be inferred that actors __________.

A. sometimes act without scripts 
B. always forget their lines
C. always follow a script
D. are not creative
Có thể suy ra một cách hợp lý rằng các diễn viên _________
A. thỉnh thoảng diễn mà không cần kịch bản
B. luôn luôn quên lời
C. luôn theo kịch bản
D. không sáng tạo
8. CWho is the speaker? 

A. A spectator
B. A costume designer
C. An actor
D. A movie critic
Ai là người nói?

A. Khán giả
B. Người thiết kế phục trang
C. Diễn viên
D. Nhà phê bình phim
9. DWhat is the purpose of the talk? 

A. To depict the harsh lives of directors
B. To teach actors how to relax
C. To inspire scripted acting
D. To emphasize a useful exercise
Mục đích của cuộc nói chuyện là gì?

A. Mô tả cuộc sống khắc nghiệt của các đạo diễn
B. Dạy các diễn viên cách thư giãn
C. Truyền cảm hứng để diễn theo kịch bản
D. Nhấn mạnh một bài tập hữu ích
ScriptsTranslation
Improvisational theater, often referred as improv, or impro involves unscripted acting. That means the performers aren’t given a written text or set dialogues. The story which is presented unravels unexpectedly due to the creativity and collaboration between the actors. Forgetting the lines during a theater performance is rare, but it does occur. Therefore, we need to be quick-witted and think on our feet in order to save the play. This way, the audience won’t notice that anything is wrong. As professional actors, we often practice improv during rehearsals in order to stay on top of our game for when someone accidentally goes off script. Kịch ứng tác, thường được gọi tắt là “improv” hoặc “impro” là hoạt động diễn không kịch bản. Điều đó có nghĩa là các diễn viên không được đưa sẵn kịch bản hay hội thoại cố định. Câu chuyện được biểu diễn tiến triển một cách bất ngờ tùy theo sự sáng tạo và phối hợp giữa các diễn viên. Việc quên lời thoại trong suốt buổi diễn kịch khá là hiếm, nhưng cũng có xuất hiện. Do vậy, chúng ta cần nhanh trí và có khả năng suy nghĩ ngay trong khi diễn để hoàn thành vở kịch. Bằng cách này, khán giả sẽ không chú ý nếu có lỗi sai. Là diễn viên chuyên nghiệp, chúng ta thường tập kịch ứng tác trong các buổi diễn tập để sẵn sàng khi ai đó ngẫu nhiên không theo kịch bản.