Lesson 3 – Drilling Exercise 5

Listen and mark the statement as True or False

KeyQuestionTranslation
1 – FalseThe patient’s name is Victor Green.Tên bệnh nhân là Victor Green.
2 – TrueThe doctor has patients satisfied with his expertise.Có nhiều bệnh nhân hài lòng với chuyên môn của bác sĩ.
3 – FalseThe nurse scheduled an appointment for the patient the following week at 8.30.Y tá đặt lịch khám cho bệnh nhân vào 8.30 tuần tới.
ScriptTranslation
W: Hello, Dr. Green’s office. How can I help you?
M: Hi. I’d like to make an appointment to see Dr. Green.
W: Of course. Are you a patient of his?
M: Actually, I’m not, but a few colleagues of mine highly recommended the doctor.
W: Could you please tell me your name and your age?
M: My name is Victor Jones and I’m 34. 
W: So, Victor, what seems to be the problem? What are your symptoms?
M: Well, I’ve been feeling very tired lately. It’s like I don’t have any energy left.
W: Can you come tomorrow at 7.30 in the morning so that we can run some tests?
M: That’s a bit early. Can I come at 8.30, please?
W: Let me check. Yes, see you at 8.30 tomorrow. 
W: Xin chào, văn phòng Bác sĩ Green xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho bạn?
M: Chào. Tôi muốn đặt lịch khám với bác sĩ Green.
W: Vâng. Anh có phải là bệnh nhân của bác sĩ không?
M: Thực ra là không, nhưng một số đồng nghiệp của tôi đã hết lời giới thiệu bác sĩ cho tôi.
W: Anh có thể cho tôi biết tên và tuổi được chứ?
M: Tôi tên là Victor Jones, 34 tuổi.
W: Vậy, Victor, anh gặp phải vấn đề gì? Có triệu chứng gì không?
M: À, gần đây tôi hay thấy mệt mỏi. Như kiểu không có chút năng lượng nào hết.
W: Ngày mai anh đến vào lúc 7.30 sáng để làm vài xét nghiệm được chứ?
M: Sớm quá nhỉ. Tôi có thể đến vào lúc 8.30 được không?
W: Để tôi xem. Được, vậy hẹn gặp anh lúc 8.30 ngày mai nhé.