Lesson 3 – Drilling Exercise 4

Listen and fill in the blank with the correct word

Nghe và điền vào chỗ trống cho chính xác.

Question 1-3

KeyQuestion & Answer (in bold)Translation
1
C
A woman decides to ask for a few days off, so she discusses that with the 1. __________.

A. chef
B. colleague
C. manager
Người phụ nữ quyết định xin nghỉ vài ngày, vậy nên cô ấy trao đổi với 1._______

A. đầu bếp
B. đồng nghiệp
C. quản lý
2
A
The woman is going to Chicago by plane to attend her sister’s wedding.
Before flying to Chicago she needs to buy some things for the 2. ___________.
A. ceremony
B. contract
C. job
Người phụ nữ chuẩn bị tới Chicago bằng máy bay để dự đám cưới chị gái cô ấy.
Trước khi bay tới Chicago, cô ấy cần mua vài thứ cho 2.__________

A. buổi lễ
B. hợp đồng
C. công việc
3
A
Her family is hosting the ceremony in their garden.
Her sister 3. _________ a chef, so they expect the food to be wonderful. 
A. hired
B. bought
C. prepared
Gia đình cô ấy tổ chức buổi lễ trong vườn nhà họ.
Chị gái cô ấy 3.__________ một đầu bếp, nên họ mong rằng đồ ăn sẽ tuyệt hảo.
A. thuê
B. mua
C. chuẩn bị
ScriptTranslation
M: How did it go with the director?
W: Better than I had expected. He gave me a week off from work.
M: That’s great. When are you leaving for Chicago?
W: In 10 days. I can’t wait to see my family.
M: Well, it’s a happy occasion. It’s your sister’s wedding.
W: Yes. And I have so much to do. First I have to go to the department store and do some shopping for the wedding. 
M: Is the celebration in a restaurant?
W: No, actually, we’re hosting everything in our back garden. 
M: What about the food?
W: My sister booked a chef, so it’s going to be great.
M: Nói chuyện với giám đốc sao rồi?
W: Tốt hơn cả mong đợi. Ông ta cho em nghỉ làm một tuần.
M: Tuyệt quá. Khi nào em tới Chicago?
W: 10 ngày nữa. Em rất háo hức được về gặp gia đình.
M: Ờ, dịp vui mà. Đúng ngày cưới chị gái em.
W: Vâng. Và em cũng có nhiều việc phải làm lắm. Đầu tiên em phải tới cửa hàng tổng hợp để mua sắm cho đám cưới.
M: Buổi lễ tổ chức tại nhà hàng hả?
W: Không, thực ra chúng em tổ chức ngay ở vườn sau nhà em.
M: Vậy còn thức ăn thì sao?
W: Chị em đã đặt một đầu bếp nên đồ ăn sẽ rất ngon.

Question 4-6

KeyQuestion & Answer (in bold)Translation
4
A
There is a new 4. __________ from Harvard University at the office.
A. trainee
B. lecturer
C. colleague
Có một 4.________ mới từ Đại học Harvard ở văn phòng.

A. thực tập sinh
B. giảng viên
C. đồng nghiệp
5
C
The managers are looking for people who are capable of 5. _____________ quickly to the new work environment.
A. challenging
B. going
C. adapting
Các quản lý đang tìm người có khả năng 5.________ nhanh chóng với môi trường làm việc mới.

A. thách thức
B. đi
C. thích ứng
6
A
The 6. ___________ at the office is very efficient and you can count on all the workers there. 
A. staff
B. person
C. human resource

The two colleagues are discussing the upcoming meeting.
The woman is planning to e-mail the agenda to her co-worker.
6.________ ở văn phòng rất hiệu quả và bạn có thể tin tưởng tất cả nhân viên ở đó.

A. nhân viên
B. người
C. nhân sự

Hai đồng nghiệp đang thảo luận về buổi họp sắp tới.
Người phụ nữ dự định gửi lịch công tác qua email cho đồng nghiệp của mình.
ScriptTranslation
M: Susan, we have a new intern from Harvard University. 
W: I hope he is sharp. We value people who are quick on the uptake and who adjust to new environments easily.
M: I think he is quite intelligent. I gave him a tour around the offices.
W: Luckily, the personnel here is very productive and reliable. I hope he possesses these characteristics.  
M: I explained our company’s values to him.
W: Excellent. Give him the work schedule and we’ll see each other at the meeting. 
M: I still don’t have the agenda. Could you please e-mail it to me?
W: Yes, of course.
M: Susan, chúng ta có một thực tập sinh mới từ Đại học Harvard.
W: Tôi mong là cậu ta thông minh. Chúng ta coi trọng những người nhanh nhẹn học hỏi và dễ dàng thích nghi với những môi trường mới.
M: Tôi nghĩ cậu ta khá thông minh. Tôi đã dẫn cậu ta đi một vòng quanh văn phòng.
W: Thật may, nhân sự ở đây rất năng suất và đáng tin. Tôi mong là cậu ta cũng có những phẩm chất này.
M: Tôi cũng đã giải thích các giá trị của công ty với cậu ta.
W: Tuyệt. Hãy đưa cậu ta lịch trình công việc và chúng tôi sẽ gặp nhau tại buổi họp.
M: Tôi vẫn chưa có lịch công tác.Cô gửi qua email cho tôi nhé?
W: Vâng, tất nhiên rồi.