Lesson 2 – Drilling Exercise 6

Listen and choose the correct questions for the responses.

Nghe và chọn câu hỏi phù hợp với từng câu phản hồi.

Question 1

KeysScriptsTranslation
BA. Who is that man?
B. Whose beverage is this?
C. How do you know the person in the front row?

It’s Mr. Green’s. 
A. Người đàn ông đó là ai?
B. Đồ uống này của ai?
C. Bạn quen người đứng hàng đầu bằng cách nào?

Nó là của ông Green.

Question 2

KeysScriptsTranslation
A A. Could you please pass me the salt?
B. Can you tell me if he is there?
C. Are you planning to come here?

Here you are.
A. Bạn đưa giúp tôi lọ muối được không?
B. Bạn báo cho tôi nếu anh ấy ở đấy nhé?
C. Bạn định tới đây à?

Của bạn đây.

Question 3

KeysScriptsTranslation
A A. The preparation of this delicacy is complicated, isn’t it? 
B. There are different professions in the world, aren’t there?
C. It’s really nice to be intelligent, isn’t it?

I’m not a chef, so I wouldn’t know. 
A. Việc chuẩn bị món đặc sản này rất phức tạp phải không? 
B. Có rất nhiều ngành nghề khác nhau trên thế giới phải không?
C. Trở nên thông minh rất tuyệt vời phải không?

Tôi không phải là đầu bếp nên tôi không biết.

Question 4

KeysScriptsTranslation
BA. Where is the meeting taking place?
B. Am I bothering you?
C. Can you please resend the email?

No, not at all. 
A. Cuộc họp diễn ra ở đâu?
B. Tôi có làm phiền bạn không?
C. Bạn có thể gửi lại email không?

Không, không đâu.

Question 5

KeysScriptsTranslation
CA. Are you feeling hungry? 
B. What would you like to order?
C. Will there be a main course and a dessert?

No, only refreshments. 
A. Bạn có đói không?
B. Bạn muốn gọi món gì?
C. Có món chính và món tráng miệng không?

Không, chỉ có các loại giải khát thôi.

Question 6

KeysScriptsTranslation
BA. Can we meet again?
B. How long is the flight?
C. When is the meeting?

About two hours.
A. Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
B. Chuyến bay kéo dài bao lâu?
C. Cuộc họp diễn ra khi nào?

Khoảng 2 giờ.

Question 7

KeysScriptsTranslation
A A. Have you ever been to Madrid?
B. We worked together on a project.
C. We met at the park last weekend. 

No, never. 
A. Bạn đã từng tới Madrid chưa?
B. Chúng tôi làm việc cùng một dự án.
C. Chúng tôi gặp nhau ở công viên cuối tuần trước.

Không, chưa bao giờ.

Question 8

KeysScriptsTranslation
BA. Who is the person standing behind your sister?
B. Whose responsibility is it to access the main computer?
C. Where can I find the manager? 

It’s his.
A. Ai là người đứng sau chị/em gái bạn?
B. Trách nhiệm truy cập vào máy chủ là của ai?
C. Tôi có thể tìm người quản lý ở đâu?

Là của anh ấy.

Question 9

KeysScriptsTranslation
CA. How long does it take you to go to work?
B. How much do you know about the topic?
C. How often do you go shopping?

Twice a week.
A. Bạn mất bao lâu để tới chỗ làm?
B. Bạn biết về chủ đề này đến đâu?
C. Bạn có thường xuyên đi mua sắm không?

Hai lần một tuần.

Question 10

KeysScriptsTranslation
A A. I would be very grateful if you could help me.
B. Did you decide to celebrate this weekend?
C. Being a chef is fantastic.

I wish I could. 
A. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể giúp tôi.
B. Bạn có quyết định kỉ niệm cuối tuần này không?
C. Trở thành đầu bếp thật là tuyệt.

Ước gì tôi có thể.