Lesson 2 – Drilling Exercise 5

Listen and choose the correct response for the questions

Nghe và chọn phản hồi đúng cho câu hỏi

Question 1

KeysScriptsTranslation
AI think that John is the best candidate for the job.

A. You’ve been wrong before.
B. The job applications were numerous.
C. I hope you won’t be late again.
Tôi nghĩ rằng John là ứng viên phù hợp nhất cho công việc này.
A. Trước đây bạn đã từng lầm rồi.
B. Có rất nhiều đơn xin việc.
C. Tôi hi vọng bạn sẽ không đến muộn nữa.

Question 2

KeysScriptsTranslation
BDid you teach the interns how to use the computer program? 

A. Their offices are on the second floor.
B. That’s not in my job description. 
C. There are 20 computers in our office.
Bạn đã dạy nhân viên thực tập cách sử dụng chương trình máy tính chưa?

A. Văn phòng của họ ở tầng 2.
B. Việc đó không có trong mô tả công việc của tôi.
C. Có 20 máy tính trong văn phòng của chúng ta.

Question 3

KeysScriptsTranslation
CThis is a really bad office crisis. 

A. The manager is quite strict.
B. Everybody is efficient.
C. Come on, we’ve lived through worse. 
Đây là một cuộc khủng hoảng văn phòng thực sự tồi tệ.

A. Quản lý khá nghiêm khắc.
B. Mọi người làm việc rất hiệu quả.
C. Thôi nào, chúng ta đã từng trải qua nhiều chuyện tồi tệ hơn.

Question 4

KeysScriptsTranslation
AHow are you feeling?

A. I’ve been better. 
B. It happened once before.
C. When I press on it.
Bạn đang cảm thấy thế nào?

A. Không tốt lắm.
B. Nó đã xảy ra một lần trước đây.
C. Khi tôi ấn vào nó.

Question 5

KeysScriptsTranslation
CYou will only have to spend an hour at the dentist’s.

A. His office is spacious.
B. He works from 5 to 9. 
C. It seems like an eternity. 
Bạn sẽ chỉ phải dành một giờ để gặp bác sĩ nha khoa thôi.
A. Văn phòng của anh ấy rộng rãi.
B. Anh ấy làm việc từ 5 giờ đến 9 giờ.
C. Dường như là vĩnh cửu vậy.

Question 6

KeysScriptsTranslation
CThis is your tablet, isn’t it?
 
A. Tablets can be expensive. 
B. It is very useful.
C. Actually, I hate tech gadgets.
Đây là máy tính bảng của bạn phải không?

A. Máy tính bảng có thể rất đắt tiền.
B. Nó rất hữu ích.
C. Thực ra thì tôi ghét các thiết bị công nghệ.

Question 7

KeysScriptsTranslation
BDo you think it’s possible to find a solution to the problem? 

A. It hasn’t been decided yet.
B. I still have hope.
C. Last year the company was profitable.
Bạn nghĩ vấn đề này có thể tìm ra giải pháp hay không?


A. Điều đó vẫn chưa được quyết định.
B. Tôi vẫn còn hy vọng.
C. Năm ngoái công ty đã thu được lợi nhuận.

Question 8

KeysScriptsTranslation
AWhat are the chances of booking a table at the famous Star Ocean restaurant tonight?  

A. We’ll probably stay hungry.
B. Let’s meet in front of the restaurant.
C. It’s open until midnight.
Khả năng đặt bàn tại nhà hàng nổi tiếng Star Ocean tối nay là gì?

A. Chắc là chúng ta sẽ bị đói rồi.
B. Hãy gặp nhau trước cửa nhà hàng.
C. Nó mở cửa tới tận nửa đêm.

Question 9

KeysScriptsTranslation
BDid you like the show? 

A. Let me show you the tickets.
B. I slept through it. 
C. It was the premiere.
Bạn có thích chương trình không?

A. Để tôi cho anh xem vé nhé.
B. Tôi đã ngủ suốt.
C. Đó là buổi công chiếu.

Question 10

KeysScriptsTranslation
CI would like to book two double rooms. 

A. The hotel is fantastic.
B. Enjoy your stay.
C. I can only offer you four singles. 
Tôi muốn đặt hai phòng đôi.

A. Khách sạn thật tuyệt vời.
B. Hãy tận hưởng thời gian nghỉ của bạn.
C. Tôi chỉ có thể cho bạn 4 phòng đơn.