Lesson 2 – Drilling Exercise 4

Listen and choose the correct response for the questions

Nghe và chọn phản hồi đúng cho các câu hỏi

Question 1

KeysScriptsTranslation
AMick Jones should be promoted because he is highly efficient.

A. I couldn’t agree more.
B. At the office. 
C. The efficiency is important.
Mick Jones nên được thăng chức bởi vì anh ấy làm việc vô cùng hiệu quả.

A. Tôi hoàn toàn đồng ý.
B. Tại văn phòng.
C. Hiệu quả là quan trọng.

Question 2

KeysScriptsTranslation
CWhen is the meeting?

A. In the conference room.
B. It’s about a new product.
C. Later today.
Cuộc họp diễn ra khi nào?

A. Trong phòng hội nghị.
B. Nó nói về một sản phẩm mới.
C. Cuối ngày hôm nay.

Question 3

KeysScriptsTranslation
CWhose ticket is this?

A. It’s for a concert.
B. It’s late for a movie.
C. It’s mine.
Chiếc vé này là của ai?

A. Nó là vé của một buổi hòa nhạc.
B. Đã quá trễ để xem phim.
C. Nó là của tôi.

Question 4

KeysScriptsTranslation
BWhy did she put on her boots?

A. They are Mary’s.
B. It was raining. 
C. She goes in the evening.
Tại sao cô ấy lại đi bốt?

A. Chúng là của Mary.
B. Trời đang mưa.
C. Cô ấy đi vào buổi tối.

Question 5

KeysScriptsTranslation
AHow did you make this dish?

A. I followed the recipe. 
B. Very early in the morning. 
C. It’s delicious.
Bạn làm món này như thế nào?

A. Tôi làm theo công thức.
B. Vào buổi sáng sớm.
C. Nó ngon.

Question 6

KeysScriptsTranslation
CWho can complete the final report?

A. At the office.
B. After lunch.
C. The manager.
Ai là người có thể hoàn thành báo cáo cuối cùng?

A. Tại văn phòng.
B. Sau bữa ăn trưa.
C. Người quản lý.

Question 7

KeysScriptsTranslation
BMy husband and I put a down payment on a house.

A. What are you going to do?
B. When are you moving in?
C. Are you going to rent an apartment?
Chồng tôi và tôi đã đặt cọc cho một căn nhà.

A. Bạn sẽ làm gì?
B. Khi nào bạn sẽ chuyển vào ở?
C. Bạn có định thuê một căn hộ không?

Question 8

KeysScriptsTranslation
CCan I take a day off for my sister’s wedding next weekend? 

A. I’m afraid you were off about this.
B. Try calling her.
C. I don’t have a problem with that. 
Tôi có thể nghỉ một ngày để dự đám cưới chị gái tôi vào cuối tuần tới không?

A. Tôi e rằng bạn đã lầm về điều này.
B. Hãy thử gọi cho cô ấy.
C. Tôi không có vấn đề gì với điều đó.

Question 9

KeysScriptsTranslation
AYou don’t like the food here, do you? 

A. Well, I’ve tasted much better food.
B. It’s expensive to eat out.
C. Maybe tomorrow.
Bạn không thích đồ ăn ở đây phải không?

A. Vâng, tôi đã ăn nhiều đồ ngon hơn.
B. Ăn ngoài rất đắt.
C. Có thể là ngày mai.

Question 10

KeysScriptsTranslation
BWhy did you go to the manager’s office? 

A. It was late.
B. To ask for a promotion.
C. Yes, that is correct.
Tại sao bạn lại tới phòng quản lý?

A. Đã muộn rồi.
B. Để xin thăng chức.
C. Vâng, điều đó là đúng.

Question 11

KeysScriptsTranslation
CThe prices of some flights were dramatically increased. 

A. This is my first time on a plane.
B. I met him on my last flight to London.
C. I guess I won’t fly as much as last year.
Giá vé của một số chuyến bay đã tăng đáng kể.

A. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay.
B. Tôi gặp anh ấy trên chuyến bay tới London gần đây.
C. Tôi nghĩ tôi sẽ không đi máy bay nhiều như năm ngoái nữa.

Question 12

KeysScriptsTranslation
AWould you mind waiting for the doctor for a little bit?

A. Sure, I’ll be in the waiting room.
B. The waiting rooms are bright.
C. No, at 5 o’clock.
Bạn vui lòng chờ bác sĩ một chút nhé?

A. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ ngồi trong phòng chờ.
B. Phòng chờ rất sáng sủa.
C. Không, lúc 5 giờ.