Audio Luyện Nghe Ngấm – Nói Đuổi Online

Xin chào!

Dưới đây là các audio 2 tốc độ, giúp bạn thực hành Kỹ thuật nghe ngấm và Nói đuổi. Bắt đầu luyện tập ngay.

TOPIC 1 – INTRODUCING A FRIEND

Recording 1.1 – Introducing a Friend – Slow Speech
Recording 1.2 – Introducing a Friend – Native Speech

English

Anna and Felice are walking out of the library, when they suddenly bump into Peter.

Anna: Hey, Peter! How’s it going?
Peter: Hi, Anna! Good. How are you?
Anna: Great! This is my friend, Felice Lachlan. Felice, this is Peter.
Felice: Nice to meet you, Peter.
Peter: Nice to meet you too, Felice. That’s a pretty name. How do you spell that?
Felice: F-E-L-I-C-E. It means “happy” in Latin.
Peter: Oh, are you Latin?
Felice: No, but I am happy.
Peter: Are you from around here?
Felice: No, Australia. I’m just here on holiday.
Anna: Well, we’d better get going.
Peter: Yeah, me too. Gotta hit the books, as they say.
Felice: It was great meeting you, Peter.
Peter: You too, Felice.
Anna: Catch ya later!

Tiếng Việt

Anna và Felice đang đi ra khỏi thư viện, đột nhiên họ gặp Peter.

Anna: Chào, Peter! Dạo này cậu thế nào?
Peter: Chào Anna! Tôi rất tốt. Cậu khỏe không?
Anna: Tuyệt quá! Đây là bạn của tôi, Felice Lachlan. Felice, đây là Peter.
Felice: Rất vui được gặp cậu, Peter.
Peter: Rất vui được gặp cậu, Felice. Đó là một cái tên đẹp. Cậu đánh vần nó như thế nào?
Felice: F-E-L-I-C-E. Nó có nghĩa là “hạnh phúc” trong tiếng Latin.
Peter: Ồ, cậu là người Latin?
Felice: Không, nhưng tôi hạnh phúc.
Peter: Cậu có ở đâu đó gần đây không?
Felice: Không, tôi ở Úc. Tôi chỉ đến đây vào kỳ nghỉ.
Anna: Nào, chúng ta nên đi thôi.
Peter: Đúng vậy, tôi cũng thế. Đi học hành chăm chỉ nào.
Felice: Thật tuyệt khi gặp cậu, Peter.
Peter: Cậu cũng vậy, Felice.
Anna: Gặp nhau sau nhé!


TOPIC 2 – WHERE DO YOU LIVE?

Recording 1.3 – Where Do You Live – Slow Speech
Recording 1.4 – Where Do You Live – Native Speech

English

Jennifer meets Yoshi, a newcomer for the first time, so she’s eager to know more about him.

Jennifer: Are you the new employee?
Yoshi: Yes, I’m Yoshi. Vâng, tôi là Yoshi.
Jennifer: My name is Jennifer, but you can call me Jennie. Where are you from?
Yoshi: I’m from Japan. Are you American?
Jennifer: No, I’m British. Where are you staying?
Yoshi: I’m staying in a hotel, but I’m looking for an apartment. Where do you live?
Jennifer: I live by the park. It’s a very nice, safe and quiet place.
Yoshi: That’s great. My room is quite noisy.
Jennifer: Well, I prefer quiet places.
Yoshi: Same here. Are there any apartments available by the park?
Jennifer: I’ll check. Do you have a business card?
Yoshi: Sorry, not yet, but you can contact me via yoshi1@gmail.com or at this phone number, 215-034-6890. My phone number doesn’t have 7. I always try to avoid 7.
Jennifer: Oh. Why?
Yoshi: Because 7 “ate” 9.

Chơi chữ: Ate. Từ đồng âm: Eight. (Ở đây chỉ cần hiểu đơn giản là cách nói đùa của Yoshi.)

Tiếng Việt

Jennifer lần đầu tiên gặp Yoshi, một nhân viên mới, vì thế cô ấy rất háo hức tìm hiểu anh ấy.

Jennifer: Cậu có phải là nhân viên mới không?
Yoshi: Vâng, tôi là Yoshi.
Jennifer: Tên tôi là Jennifer, nhưng cậu có thể gọi tôi là Jennie. Cậu đến từ đâu?
Yoshi: Tôi đến từ Nhật Bản. Chị có phải là người Mĩ không?
Jennifer: Không, tôi là người Anh. Cậu đang ở đâu?
Yoshi: Tôi đang ở trong một khách sạn, nhưng tôi đang tìm một căn hộ. Chị sống ở đâu?
Jennifer: Tôi sống ở gần công viên. Đó là một nơi rất đẹp, an toàn và yên tĩnh.
Yoshi: Thật tuyệt. Phòng của tôi khá ồn ào.
Jennifer: Tôi thích những nơi yên tĩnh hơn.
Yoshi: Tôi cũng vậy. Có căn hộ nào gần công viên không?
Jennifer: Tôi sẽ kiểm tra xem. Cậu có danh thiếp không?
Yoshi: Xin lỗi, tôi chưa có, nhưng chị có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ yoshi1@gmail.com hoặc số điện thoại này, 215-034-6890. Số điện thoại của tôi không có số 7. Tôi luôn cố tránh số 7.
Jennifer: Ồ. Tại sao?
Yoshi: Bởi vì 7 “ăn” 9.


TOPIC 3 – WHAT IS YOUR JOB?

Recording 1.5 – What is Your Job – Slow Speech
Recording 1.6 – What is Your Job – Native Speech

English

Ellie is dancing passionately. Suddenly, she falls down and twists her ankle.

Will: You look beat, what’s wrong?
Ellie: My foot hurts. I was dancing and I fell over.
Will: Can I check? I’m sort of an expert.
Ellie: Wow, really? Are you a doctor?
Will: Yes, I’m a foot doctor.
Ellie: Great. It’s very kind of you.
Will: Hmm… Your foot is OK, but your pants are torn.
Ellie: Oh no, this is my favorite pair. Wait, are you sewing them?
Will: Yes, I also work as a tailor.
Ellie: I’m wondering what exactly your job is.
Will: Well, I’m a superman.

Tiếng Việt

Ellie đang say sưa nhảy múa. Đột nhiên, cô ấy ngã xuống sàn và bị trật mắt cá chân.

Will: Cậu trông có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì vậy?
Ellie: Chân tôi bị đau. Tôi đang nhảy thì bị ngã.
Will: Tôi có thể kiểm tra không? Tôi là một chuyên gia.
Ellie: Wow, thật sao? Cậu là bác sĩ sao?
Will: Đúng, tôi là bác sĩ chuyên về chân.
Ellie: Tuyệt quá. Cậu thật tốt bụng.
Will: Hmm … Bàn chân của cậu thì ổn, nhưng quần của cậu bị rách rồi.
Ellie: Ồ không, đây là chiếc quần yêu thích của tôi. Đợi đã, cậu đang may nó lại sao?
Will: Đúng, tôi cũng làm việc như một thợ may.
Ellie: Tôi tự hỏi chính xác công việc của cậu là gì.
Will: Tôi là một siêu nhân.

Hy vọng các kỹ thuật luyện nghe – nói tiếng Anh của X3English đã giúp bạn có một trải nghiệm mới về cách học tiếng Anh.

Bạn có muốn nâng gấp 3 tốc độ làm chủ tiếng Anh so với hiện tại (bằng sự trợ của 200+ HLV cá nhân quốc tế)? Hãy khám phá ngay: